รายละเอียด ดาวน์โหลด
การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2565
  1 files      2 downloads
Download
ประชาสัมพันธ์มหกรรมวิทยาศาสตร์ “Science Variety รวมพลคนสร้างสรรค์ปี 2565” ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
  1 files      2 downloads
Download
ขอความร่วมมือดำเนินงานสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี 2565
  1 files      1 download
Download
การเปิดอบรมพัฒนาสมรรภนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  1 files      0 download
Download
ประชาสัมพันธ์โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๕
  1 files      2 downloads
Download
แจ้งกำหนดการนิเทศ ติดตามการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564
  1 files      5 downloads
Download
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การนับเวลาเรียนการอนุมัติการจบการศึกษา และการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2564
  1 files      0 download
Download
แจ้งกำหนดการนิเทศ ติดตามสถานศึกษาผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้กระบวนการ PLC
  1 files      22 downloads
Download
***ด่วนที่สุด***ขยายระยะเวลาปิดสถานศึกษาเป็นการชั่วคราวเพิ่มเติม
  1 files      1 download
Download
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากกิจกรรมจรวดขวดน้ำ”
  1 files      0 download
Download
การประชาสัมพันธ์การยกระดับคุณภาพการศึกษาบนฐานนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active Learning ที่ตอบสนองเป้าหมายตามบริบท “AL วิถึใหม่ วิถีคุณภาพ” กิจกรรม “12 สัปดาห์ พัฒนานวัตกรรม Active Learning”
  1 files      3 downloads
Download
ประชาสัมพันธ์การสมัครรับรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ของมูลนิธิโทเรเพื่อส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
  1 files      0 download
Download
ผลการประกวดรูปแบบการนิเทศภานในของสถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จ
  1 files      1 download
Download
การขยายระยะเวลาปิดสถานศึกษาเป็นการชั่วคราวเพิ่มเติม
  1 files      1 download
Download
เลื่อนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ที่ครอบคลุม ด้านทักษะ คุณลักษณะ และความสามารถของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  1 files      1 download
Download
***ด่วนที่สุด***ปิดสถานศึกษาเป็นการชั่วคราว
  1 files      0 download
Download
ว1704 การเก็บข้อมูลจากสถานศึกษาในการตรวจ ติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
  1 files      1 download
Download
ว 1668 การจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์
  1 files      3 downloads
Download
รายละเอียด ดาวน์โหลด
วารสารออนไลน์ สพป.ยะลา เขต 2 ประจำเดือน มี.ค. 64
  1 files      3 downloads
Download